K4 Trần Kiên Dính chặt lấy Thầy, bảo bảo 100% thành công